Algemene Voorwaarden van KARSIGA MENSWEAR

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Karsiga Menswear, Blaricumparklaan 3, 5043 XP  TILBURG.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  – Koper: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan verkoper een opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten of de vervaardiging van zaken.
  – Verkoper: Karsiga Menswear en alle (zelfstandige) agenten en vertegenwoordigers van Karsiga Menswear.
  -Aanbieding: een aan koper gedaan voorstel, offerte of verkooporder tot het aangaan van een overeenkomst dat zodanig is bepaald, dat door ondertekening ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
 3. Monsters en/of afbeeldingen op folders, in catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk van het artikel en zijn niet bindend voor verkoper.


Artikel 2. Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten betreffende door verkoper te verrichten leveringen, diensten en/of werkzaamheden.
 2. Bedingen waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk, door beide partijen ondertekend, zijn vastgelegd.
 3. Het verstrekken van een opdracht door koper aan verkoper dan wel het doen van een bestelling bij verkoper door koper, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door koper.
 4. Algemene (inkoop-)voorwaarden van koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zijn.


Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeenkomsten binden verkoper slechts nadat en voor zover deze door koper en verkoper schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.
 4. Koper is aan een schriftelijke bevestiging gebonden indien door hem niet binnen 7 dagen na postdatum tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Koper kan zich er nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt verkoper slechts nadat en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Facturering / betaling

 1. De overeengekomen prijs mag door verkoper worden verhoogd met, op de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt, nog niet bekende heffingen of verhogingen van heffingen (zoals accijnzen, belastingen, in- of uitvoerrechten). Deze heffingen dienen als bestanddeel van de prijs door koper te worden betaald.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient voor productieorders 50% van de overeengekomen prijs door koper vooraf te worden betaald. De resterende 50% dient te worden betaald binnen 30 dagen na de datum van de factuur voor betreffende de levering.
 3. De betaling voor orders van uit voorraad leverbare producten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit tenzij er tussen koper en verkoper schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 4. Indien koper niet tijdig overeenkomstig dit artikel  betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft verkoper het recht aan koper een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, verschuldigd over het volledige factuurbedrag en na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Deze rente is verschuldigd onverminderd de verkoper verder toekomende rechten en administratiekosten ten bedrage van € 25,-.
 5. Iedere verplichting van koper is door verkoper te allen tijde terstond opeisbaar, indien, koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen verkoper tevens het recht heeft om gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd de overige rechten van verkoper.
 6. Koper zal zich nimmer op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen, tenzij zulks schriftelijk wordt overeengekomen.
 7. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op koper bestaande vorderingen tot gevolg, terwijl verkoper in dat geval bovendien het recht heeft om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding volgens artikel 12.
 8. Bij niet tijdige betaling als in lid 2 en 3 van dit artikel bedoeld, is koper naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke kosten volgens artikel 12, als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau.
 9. Indien koper niet voldoet aan enige op hem jegens verkoper rustende verplichting uit overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien verkoper in redelijkheid mag vermoeden dat koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven voldoet, heeft verkoper het recht:
 10. Betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor betaling dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
 11. De leveringen (alsook de aanmaak of bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van verkoper gelijktijdig of latere zekerheidsstelling van de betaling te vorderen. Nadat koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met alsdan in het bedrijf van verkoper en/of in het bedrijf van de leveranciers van verkoper bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of verwerking nodig is.
 12. De betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden.
 13. Eén, meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de koper niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden.

Artikel 5. Leveringsvoorwaarden

 1. Een door verkoper opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De verkoper is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 2. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke verkoper verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Van overmacht aan de zijde van verkoper is in ieder geval sprake, doch niet uitsluitend, indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige zaken, buiten de schuld of risico van verkoper ontstaan.
 4. Mocht na het plaatsen van de order blijken dat (een gedeelte van) de bestelde zaken, om welke reden dan ook, zowel in als buiten de gevallen van overmacht als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, niet binnen de aangegeven termijn of in het geheel niet meer leverbaar zijn, wordt koper hiervan door verkoper op de hoogte gesteld. Koper heeft dan (indien een order niet binnen de aangegeven termijn leverbaar is) de keus om de overeenkomst (partieel) te ontbinden dan wel in te stemmen met de verlengde leveringstermijn. Koper wordt geacht te hebben ingestemd met de verlengde leveringstermijn, indien koper niet binnen 5 werkdagen na hiervan door verkoper op de hoogte te zijn gesteld, schriftelijk aan verkoper mededeelt de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het plaatsen van de order blijkt dat (een gedeelte van) de order groter is dan de productie of voorraad, is verkoper bevoegd de order te verlagen of te annuleren. Verkoper is in dat geval niet schadeplichtig jegens koper. Koper heeft dan de keus om de overeenkomst te ontbinden dan wel in te stemmen met de verlaagde order. Koper wordt geacht te hebben ingestemd met de verlaagde order, indien koper niet binnen 5 werkdagen na hiervan door verkoper op de hoogte te zijn gesteld, schriftelijk aan verkoper mededeelt de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien na het plaatsen van de order blijkt dat koper een order heeft geplaatst voor zaken die uiteindelijk niet in productie worden genomen, is verkoper bevoegd de betreffende zaken te vervangen of de order te annuleren. Koper heeft dan de keus om de overeenkomst te ontbinden dan wel in te stemmen met de vervanging. Koper wordt geacht te hebben ingestemd met de vervanging, indien koper niet binnen 5 werkdagen na hiervan door verkoper op de hoogte te zijn gesteld, schriftelijk aan verkoper mededeelt de overeenkomst te ontbinden.
 7. Vertraging in de aflevering – om welke reden dan ook – geeft koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens verkoper rustende verplichtingen op te schorten.
 8. Koper is bevoegd een eerder gedane order te wijzigen c.q. te annuleren, mits verkoper hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Eventueel daarmee gepaard gaande kosten zullen voor rekening van koper zijn.
 9. Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft koper de verplichting tot afname nadat de afroepperiode zal zijn verstreken.
 10. Indien gekochte zaken binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn niet worden afgenomen door koper, dan zal koper van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Verkoper heeft dan het recht, hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 11. bepaalde schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, voor zover die voortvloeit uit uitgebrachte adviezen.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overschrijding, door welke oorzaak ook, in en buiten gevallen van overmacht als bedoeld in artikel 5 lid 2 en 3, van een aangegeven leveringstermijn.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering.
 5. De aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot de geleverde zaken kent, behoudens in geval van opzet of grove schuld, de volgende beperkingen:
 6. Indien koper, die op zijn beurt door een volgende koper in rechte wordt aangesproken voor schade ten gevolge van gebreken in die zaken, en koper die schadevergoeding op verkoper wil verhalen, dient hij verkoper binnen 5 werkdagen van de tegen hem gerichte aanspraak op de hoogte te stellen, waarbij verkoper zich overigens alle verweren voorbehoudt. Indien verkoper niet binnen deze termijn op de hoogte wordt gesteld, is verkoper niet aansprakelijk.


Artikel 7. Transport

 1. Het transport van de door verkoper aan koper te leveren zaken geschiedt voor rekening en risico van koper. Dit tenzij er tussen koper en verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De levering is voltooid nadat de verkochte zaken door verkoper voor vervoer aan de vervoerder zijn aangeboden.
 3. Het vervoer van alle zaken en materialen, ook die franco verkocht zijn, geschiedt voor rekening en risico van koper. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van koper te zijn aanvaard.
 4. De keuze van het vervoermiddel is aan verkoper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt zulks ook bij niet franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht verkoper niet een ander vervoermiddel te bezigen.
 5. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen, e.d. voor rekening van koper.


Artikel 8. Klachten en retouren

 1. Klachten omtrent geleverde zaken dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 7 dagen nadat koper de zaken heeft ontvangen. Bij gebreke daarvan wordt koper geacht het opgeleverde, c.q. afgeleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten omtrent facturen dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 14 dagen nadat koper deze heeft ontvangen. Bij gebreke waarvan de facturen als juist en onbetwist zullen worden beschouwd.
 3. De klachten zullen zo spoedig mogelijk door verkoper op gegrondheid worden getoetst. Indien de klacht gegrond is zal verkoper de zaken herstellen, terugnemen en vervangen, dan wel een prijsverlaging gunnen of volledig crediteren.
 4. Retourzendingen moeten franco zijn, geschieden voor rekening en risico van koper en worden alleen door verkoper geaccepteerd nadat verkoper hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven.
 5. Het retourneren van zaken is slechts mogelijk op de voorgeschreven wijze. Indien de zaak nog voorradig is wordt er door verkoper aan koper een nieuw exemplaar geleverd. Indien de zaak niet meer voorradig is dan wordt het betreffende exemplaar gecrediteerd.
 6. Klachten geven koper geen recht om betaling van niet betwiste gedeelten van de vordering van verkoper op te schorten.

Artikel 9. Doorverkoop

 1. Het is voor koper verboden de gekochte zaken door te verkopen aan derden, voor zover deze doorverkoop niet aan consumenten en/of particulieren in de eigen fysieke winkel van de koper plaatsvindt. Doorverkoop op onder andere, doch niet uitsluitend, braderieën, fairs en markten is niet toegestaan.
 2. Het is voor koper verboden de gekochte zaken door te leveren aan derden, anders dan een particulier, zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper te hebben verkregen.
 3. Verkoper hanteert advies verkoopprijzen. Het is voor koper verboden zonder schriftelijke toestemming van verkoper, op eigen initiatief acties en/of prijsverlagingen ten opzichte van de advies verkoopprijzen door te voeren.
 4. Koper is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, de door verkoper verstrekte zaken op eigen initiatief elders in het land te verkopen dan in eigen winkel(s), van waaruit de zaken zijn besteld en waar de zaken vervolgens zijn geleverd.

 Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang koper niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de geleverde zaken eigendom van verkoper.
 2. Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 3. Voor het geval verkoper ingevolge lid 1 van onderhavig artikel de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendommen opvordert, geeft koper reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan verkoper, of door verkoper aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen indien koper in gebreke blijft.
 4. Koper is verplicht verkoper direct op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud rust. Verkoper is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij koper weg te halen en deze elders op te slaan. In een dergelijk geval is koper aansprakelijk voor alle kosten die zulks met zich mee brengt. Verkoper is verplicht deze zaken eerst weer uit te leveren nadat verkoper volledig is betaald of ter zake van haar vordering(en) adequate zekerheid is gesteld.
 5. Indien verkoper ingevolge onderhavig artikel zaken als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt, zal verkoper aan koper voor deze zaken een creditnota zenden ter hoogte van de marktwaarde van deze teruggehaalde zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is ten minste gelijk aan de koopsom die zo mogelijk is gerealiseerd door onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, een en ander ter keuze aan verkoper.
 6. Verkoper is gerechtigd om alle geleverde zaken bij koper terug te halen, totdat met de opbrengst van bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop van teruggehaalde zaken de volledige vordering van verkoper, inclusief kosten , wettelijke rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.

Artikel 11. Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door koper, voordat met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, is koper een schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de overeengekomen koopsom, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van de schade voor zover deze de 30% overtreft, zoals reeds bestelde inkoop van producten of goederen.

Artikel 12. Buitengerechtelijke kosten

 1. Alle eventuele kosten, waaronder administratie-, incasso-, deurwaarder,- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door verkoper worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen door de koper te bewerkstelligen, komen ten laste van de koper.
 2. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het door koper verschuldigde bedrag van de met verkoper overeengekomen aankoopsom, met een minimum van 150,00 euro, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.
 3. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de koper op de hoogte is.

Artikel 13. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen koper en verkoper wordt beheerst door het Nederlandse recht.